Neotech

I. AUDIO INTERCONNECT CABLEUP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEI-5003-0.5 (0.5M)/Pair 1500    
NEI-5003-1 (1.0M)/Pair 1650    
NEI-5003-1.5 (1.5M)/Pair 1800    
NEI-5003-2 (2.0M)/Pair 1950    
NEI-5003-3 (3.0M)/Pair 2250    
NEI-5002-0.5 (0.5M)/Pair 1500    
NEI-5002-1 (1.0M)/Pair 1650    
NEI-5002-1.5 (1.5M)/Pair 1800    
NEI-5002-2 (2.0M)/Pair 1950    
NEI-5002-3 (3.0M)/Pair 2250    

SP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEI-4002-0.5 (0.5M)/Pair 1950    
NEI-4002-1 (1.0M)/Pair 2250    
NEI-4002-1.5 (1.5M)/Pair 2550    
NEI-4002-2 (2.0M)/Pair 2850    
NEI-4002-3 (3.0M)/Pair 3450    
NEI-4001-0.5 (0.5M)/Pair 1950    
NEI-4001-1 (1.0M)/Pair 2250    
NEI-4001-1.5 (1.5M)/Pair 2550    
EI-4001-2 (2.0M)/Pair 2850    
NEI-4001-3 (3.0M)/Pair 3450    

UPOCC Copper Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEI-3005-0.5 (0.5M)/Pair 2250    
NEI-3005-1 (1.0M)/Pair 2550    
NEI-3005-1.5 (1.5M)/Pair 2850    
NEI-3005-2 (2.0M)/Pair 3150    
NEI-3005-3 (3.0M)/Pair 3750    
NEI-3004-0.5 (0.5M)/Pair 2400    
NEI-3004--1 (1.0M)/Pair 2700    
NEI-3004-1.5 (1.5M)/Pair 3000    
NEI-3004-2 (2.0M)/Pair 3300    
NEI-3004-3 (3.0M)/Pair 3900    
NEI-3003-0.5 (0.5M)/Pair 3000    
NEI-3003-1 (1.0M)/Pair 3750    
NEI-3003-1.5 (1.5M)/Pair 4500    
NEI-3003-2 (2.0M)/Pair 5250    
NEI-3003-3 (3.0M)/Pair 6750    
NEI-3002-0.5 (0.5M)/Pair 6000    
NEI-3002-1 (1.0M)/Pair 7200    
NEI-3002-1.5 (1.5M)/Pair 8400    
NEI-3002-2 (2.0M)/Pair 9600    
NEI-3002-3 (3.0M)/Pair 12000    
NEI-3001-0.5 (0.5M)/Pair 6600    
NEI-3001-1 (1.0M)/Pair 8400    
NEI-3001-1.5 (1.5M)/Pair 10200    
NEI-3001-2 (2.0M)/Pair 12000    
NEI-3001-3 (3.0M)/Pair 15600    

Pure Silver Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEI-2002-0.5 (0.5M)/Pair 13500    
NEI-2002-1 (1.0M)/Pair 18000    
NEI-2002-1.5 (1.5M)/Pair 22500    
NEI-2002-2 (2.0M)/Pair 27000    
NEI-2002-3 (3.0M)/Pair 36000    
NEI-2001-0.5 (0.5M)/Pair 19500    
NEI-2001-1 (1.0M)/Pair 27000    
NEI-2001-1.5 (1.5M)/Pair 34500    
NEI-2001-2 (2.0M)/Pair 42000    
NEI-2001-3 (3.0M)/Pair 57000    

UPOCC Silver Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEI-1002-0.5 (0.5M)/Pair 18000    
NEI-1002-1 (1.0M)/Pair 24000    
NEI-1002-1.5 (1.5M)/Pair 30000    
NEI-1002-2 (2.0M)/Pair 36000    
NEI-1002-3 (3.0M)/Pair 48000    
NEI-1001-0.5 (0.5M)/Pair 30000    
NEI-1001-1 (1.0M)/Pair 46500    
NEI-1001-1.5 (1.5M)/Pair 63000    
NEI-1001-2 (2.0M)/Pair 79500    
NEI-1001-3 (3.0M)/Pair 112500    
 

II. LOUDSPEAKER CABLE

UPOCC Copper Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NES-3005II-2 (2.0M)/Pair 12600    
NES-3005II-2.5 (2.5M)/Pair 14550    
NES-3005II-3 (3.0M)/Pair 16500    
NES-3005II-4 (4.0M)/Pair 20400    
NES-3005II-5 (5.0M)/Pair 24300    
NES-3004II-2 (2.0M)/Pair 15600    
NES-3004II-2.5 (2.5M)/Pair 17850    
NES-3004II-3 (3.0M)/Pair 20100    
NES-3004II-4 (4.0M)/Pair 24600    
NES-3004II-5 (5.0M)/Pair 29100    
NES-3003II-2 (2.0M)/Pair 30000    
NES-3003II-2.5 (2.5M)/Pair 34500    
NES-3003II-3 (3.0M)/Pair 37500    
NES-3003II-4 (4.0M)/Pair 43500    
NES-3003II-5 (5.0M)/Pair 49500    
NES-3002-2 (2.0M)/Pair 33000    
NES-3002-2.5 (2.5M)/Pair 37500    
NES-3002-3 (3.0M)/Pair 42000    
NES-3002-4 (4.0M)/Pair 51000    
NES-3002-5 (5.0M)/Pair 60000    
NES-3001-2 (2.0M)/Pair 45000    
NES-3001-2.5 (2.5M)/Pair 52500    
NES-3001-3 (3.0M)/Pair 60000    
NES-3001-4 (4.0M)/Pair 75000    
NES-3001-5 (5.0M)/Pair 90000    

UPOCC Silver Serie
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NES-1002-2 (2.0M)/Pair 105000    
NES-1002-2.5 (2.5M)/Pair 123000    
NES-1002-3 (3.0M)/Pair 141000    
NES-1002-4 (4.0M)/Pair 177000    
NES-1002-5 (5.0M)/Pair 213000    
NES-1001-2 (2.0M)/Pair 174000    
NES-1001-2.5 (2.5M)/Pair 210000    
NES-1001-3 (3.0M)/Pair 246000    
NES-1001-4 (4.0M)/Pair 315000    
NES-1001-5 (5.0M)/Pair 390000    
 

III. SUBWOOFER CABLE

UP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NESW-5001-2 (2.0M)/PC 1140    
NESW-5001-4 (4.0M)/PC 1320    

UPOCC Copper Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NESY-3002-2 (2.0M)/PC 1800    
NESY-3002-4 (4.0M)/PC 2250    
 

IV. DIGITAL COAX/VIDEO INTERCONNECT CABLE

UP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEVD-5001-0.5 (0.5M)/PC 990    
NEVD-5001-1 (1.0M)/PC 1020    
NEVD-5001-2 (2.0M)/PC 1080    
NEVD-5001-4 (4.0M)/PC 1200    
NEVD-5001-6 (6.0M)/PC 1320    

SP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEVD-4001-0.5 (0.5M)/PC 1200    
NEVD-4001-1 (1.0M)/PC 1260    
NEVD-4001-2 (2.0M)/PC 1380    
NEVD-4001-4 (4.0M)/PC 1620    
NEVD-4001-6 (6.0M)/PC 1860    

Pure Silver Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEVD-2001-0.5 (0.5M)/PC 4200    
NEVD-2001-1 (1.0M)/PC 5400    
NEVD-2001-2 (2.0M)/PC 7800    
NEVD-2001-4 (4.0M)/PC 12600    
NEVD-2001-6 (6.0M)/PC 17400    
 

V. COMPONENT VIDEO CABLE

UP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NECV-5001-0.5 (0.5M)/PC 2160    
NECV-5001-1 (1.0M)/PC 2250    
NECV-5001-1.5 (1.5M)/PC 2340    
NECV-5001-2 (2.0M)/PC 2430    
NECV-5001-3 (3.0M)/PC 2610    

SP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NECV-4001-0.5 (0.5M)/PC 2400    
NECV-4001-1 (1.0M)/PC 2700    
NECV-4001-1.5 (1.5M)/PC 3000    
NECV-4001-2 (2.0M)/PC 3300    
NECV-4001-3 (3.0M)/PC 3900    

Pure Silver Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NECV-2001-0.5 (0.5M)/PC 6000    
NECV-2001-1 (1.0M)/PC 7350    
NECV-2001-1.5 (1.5M)/PC 8700    
NECV-2001-2 (2.0M)/PC 10050    
NECV-2001-3 (3.0M)/PC 12000    
 

VI. DIGITAL AUDIO TOSLINK CABLE

Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NETS-005-0.5 (0.5M)/PC 660    
NETS-005-1 (1.0M)/PC 720    
NETS-005-2 (2.0M)/PC 840    
NETS-005-4 (4.0M)/PC 1080    
NETS-005-6 (6.0M)/PC 1320    
NETS-003-0.5 (0.5M)/PC 900    
NETS-003-1 (1.0M)/PC 990    
NETS-003-2 (2.0M)/PC 1140    
NETS-003-4 (4.0M)/PC 1500    
NETS-003-6 (6.0M)/PC 1800    


 

VII. POWER CABLE & IEC PLUG

UPOCC Copper Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEP-3200 (1.5M)/PC 21000    
NEP-3160 (1.5M)/PC 14700    
NEP-3001 (1.5M)/PC 14400    
NEP-3002 (1.5M)/PC 12900    
NEP-3003 (1.5M)/PC 11100    

UPOCC Silver Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEP-1001 (1.5M)/PC 78000    

UPOCC IEC & Socket
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NC-P303 IEC Plug 2100    
NC-P313 Socket 2100    
NC-P303 RH IEC Plug 3000    
NC-P313 RH Socket 3000    
 


VIII. HDMI CABLES

SP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEHH-4200-1 1.0M/PC 2250    
NEHH-4200-2 2.0M/PC 2700    
NEHH-4200-4 4.0M/PC 3600    
NEHH-4200-6 6.0M/PC 4500    
NEHH-4300-8CL 8.0M/PC 5700    
NEHH-4300-10CL 10.0M/PC 6600    
NEHH-4300-12CL 12.0M/PC 7800    
NEHH-4300-15CL 15.0M/PC 9000    
 

IX. AES/EBU 110-OHM DIGITAL CABLE

SP-OFC Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEDI-4001-1 1.0M/PC 3600    
NEDI-4001-2 2.0M/PC 4200    
 

X.USB 2.0 VERSION

UPOCC Copper Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEUB-3020-1 1.0M/PC . A type- B type 2400    
NEUB-3020-1.5 1.5M/PC . A type- B type 3300    

UPOCC Silver Series
Model 規格 定價 實售價 媒體雜誌評測文
NEUB-1020-1 1.0M/PC . A type- B type 4500    
NEUB-1020-1.5 1.5M/PC . A type- B type 6000    
 

  預約試聽專線:

竹北市 名展音響  0973736990​ 
全台灣消費者第一推薦音響店!台北推薦音響店、新竹推薦音響店,優質、專業、又實在的音響專賣店!
名展音響!歡迎大家來體驗
(
台北音響店,新北音響店,新莊音響店,新竹音響店,竹北音響店,竹南音響店,苗栗音響店,桃園音響店,中壢音響店,台中音響店,家庭劇院規劃,環境控制規劃,投影劇院布幕,商業空間音響,NAS數位流,音響自動控制)